แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549 ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์

ปี1999-03
ผู้เขียนสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, ไว จามรมาน, John E. Butler