ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงพาณิชย์, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999-03
ผู้เขียนสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข, ไว จามรมาน, John E. Butler