ภาคการค้าระหว่างประเทศ (รายงานทิศทางเศรษฐกิจและการค้าไทย: ภาคการค้าระหว่างประเทศ), โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, จารุณี เติมไพบูลย์, ปนิษฐา พัวพันวัฒนะ