การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กและครอบครัว

ปี2007-02
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, แอลสิทธิ์ เวอร์การา, เทียนสว่าง ธรรมวณิช