โครงการศึกษาโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น

ปี2008-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล