ปัญหาความยากจน และการจัดระบบบริการ สังคมในระบบเศรษฐกิจเสรี ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 10 ปี 2539

ปี1996
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์