รายงานของคณะอนุกรรมการศึกษาฯ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

ปี2000
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์