การกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย (โครงการ “การปฏิรูประบบสื่อ: การกำกับดูแลเนื้อหาโดยรัฐ การกำกับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน”)

ปี2003-09
ผู้เขียนพิรงรอง รามสูต รณะนันทน์, ศศิธร ยุวโกศล