ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : กรณีคณะกรรมการในหน่วยงานของรัฐ

ปี2003-07
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร