รายงานวิจัยเล่มที่ 4 : การประมาณสถานการณ์ด้านการเงินของสถานพยาบาลภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2545

ปี2002-11
ผู้เขียนศรชัย เตรียมวรกุล