โครงการศึกษาผลกระทบจากการเจรจารูปแบบการเปิดเสรีสินค้าเกษตรในรอบโดฮา

ปี2005-12
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, ปัทมาวดี ซูซูกิ, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์