แผนการจัดการทรัพยากรแร่

ปี1992-04
ผู้เขียนธีระ พันธุมวนิช, ดวงใจ อินทรประวิช, สรยุทธ มีนะพันธ์, ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์, ไพรัตน์ สงวนไทร, ทรงศักดิ์ วิทยอุดม