การศึกษาความยั่งยืนของระบบเกษตรที่สูง

ปี1994-10
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, กนก ฤกษ์เกษม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ชัยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, เบญจพรรณ ชินวัตร, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ