นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย

ปี1992-04
ผู้เขียนธีระ พันธุมวนิช, จำลอง อติกุล, J.D. Montgomery, โสภิณ ทองปาน, ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, สงขลา วิชัยขัตคะ, ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ, เชิดชัย ขันธ์นะภา, สุริยา วาลีย์, วิธัญญา นันทาภิวัฒน์, นิตยาภรณ์ รัตนชมภู