ประมวลความรู้เรื่องอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ปี1997-19
ผู้เขียนอภิชาติ ขาวสอาด, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, Arnel B. Rala, พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ, สมเกียรติ เรืองจันทร์