การบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบงบประมาณที่เน้นผล

ปี1996-12
ผู้เขียนรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์