แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ

ปี2001-05
ผู้เขียนปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์