โครงการศึกษาการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงไทย-ยูนนาน เล่มที่ 1: มณฑลยูนนาน

ปี1998-02
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จิราวรรณ ฉายสุวรรณ, สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, อุกฤษฏ์ อุปราสิทธิ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ