การจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศรษฐกิจแร่ตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

ปี2003-04
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ยุวดี คาดการณ์ไกล, ฉันทนา ผดุงทศ, สมชาญ หาญหิรัญ, อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์