โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

ปี2008-01
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, สากล จริยวิทยานนท์, ทิพวัลย์ แก้วมีศรี, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ธัญวรรณ เหมพนม, นิภา ศรีอนันต์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี