อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย : โครงสร้างและนโยบายของรัฐ

ปี1992-12
ผู้เขียนศุภัช ศุภชลาศัย