การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น

ปี2006-12
ผู้เขียนพรรณทิพย์ เพชรมาก, วุฒิสาร ตันไชย, พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, วิชัย ดุรงค์พันธุ์, จรัส สุวรรณมาลา, วิโรจน์ ณ ระนอง