การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ: กรณีศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี

ปี2013
ผู้เขียนจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, นฎา วะสี, วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์