คิดใหม่การจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม
วันที่2013-07-16
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะ:

1. คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   Icon_PDF
2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   Icon_PDF
3. อ. วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโครงการ NBTC Policy Watch   Icon_PDF