คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2013-07-01
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบการเสวนา

1. เหลียวหลังแลหน้า เส้นทางเดินของระบบหลักประกันสุขภาพของไทย โดย ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง ทีดีอาร์ไอ  Icon_PDF

2. กลไกอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย ดร. เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์ ทีดีอาร์ไอ  Icon_PDF

3. ประเด็นสำหรับการเสวนาสาธารณะ “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” โดย นพ. ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)  Icon_PDF