ผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิต และพิษขึ้นค่าแรง 300 บาท กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2013-09-04
รายการเวทีความคิด