การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปี2012-07
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, คุปต์ พันหินกอง, ตะวัน มานะกุล

ติดตามเว็บไซต์ระบบติดตามร่างกฎหมาย (tracking system) ซึ่งกำลังจะเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติในขั้นตอนต่างๆ ได้ที่    banner-thailaw