tdri logo
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
11 ตุลาคม 2013
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

ที่มา : จากบทสรุปสำหรับผู้บริหารในรายงานวิจัยชื่อเดียวกัน ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์) โดย ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร รศ.ดร. ปัญญา จารุศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีและด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ดร. สมชาย หาญหิรัญ ที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรณี ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ที่ปรึกษาโครงการ คุณเสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ นักวิจัยอาวุโส คุณปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ คุณสุณีพร ทวรรณกุล คุณวินัย แสงสืบ และคุณเรวดี จรุงรัตนาพงศ์ นักวิจัย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยโดย กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2548

นักวิจัย

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก และ นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว
ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม และฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด