แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

ปี2013-09
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ปัญญา จารุศิริ, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, สมชาย หาญหิรัญ, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, สุณีพร ทวรรณกุล, วินัย แสงสืบ, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์