สถานการณ์สวัสดิการคนไทย

วันที่2014-01-10

สภาพความเป็นอยู่ของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญลดน้อยถอยลงไปทั้งในด้านจำนวนแรงงาน และมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรต่อผลผลิตรวมของประเทศ ประชากรมีการย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเพื่อการศึกษาหรือเพื่อทำมาหากิน ทำให้คนชนบทมีจำนวนลดลง แต่คนเมืองมีมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป

จากเหตุปัจจัยดังกล่าว ทำให้การมีสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นอย่างทัดเทียมกันและถ้วนหน้าย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เราจะทางเลือกใดในการจัดสรรสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยนี้ ติดตามได้ใน เทปวีดีโอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ทางเลือกสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย” โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ได้รับทุนวิจัยจากทาง สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 01: ภาพรวม


สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 02 วัยเด็ก


สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 03 วัยทำงาน


สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 04 การรักษาพยาบาล


สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 05 วัยชรา

http://youtu.be/ousWCR6AdTg>


สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 06 ชุมชนไทยกับการจัดการสวัสดิการ


สถานการณ์สวัสดิการคนไทย 07 งบประมาณ