บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ปี2014-02-05
ผู้เขียนอิสร์กุล อุณหเกตุ