เสวนาทีดีอาร์ไอชวนคิด-ชวนคุย ครั้งที่ 1 “การคอร์รัปชั่น และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ”

วันที่2014-02-11

ชวนคิด-ชวนคุย โดย:

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมคิด-ร่วมคุย โดย:

ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร

คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

ขอขอบคุณช่อง Money Channel รายการ Money Forum สำหรับเทปบันทึกภาพการเสวนา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2