เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

ปี2014-03
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส

หนังสือ “เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์”

เรียบเรียงจากโครงการวิจัย “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์”

โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ และสาโรช ศรีใส

สนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อินโฟกราฟิก: เทวฤทธิ์ นาวารัตน์ บริษัท ไบรท์ไซด์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านอินโฟกราฟิก: ประชา สุวีรานนท์ และธนาพล อิ๋วสกุล

ผลิตเป็นหนังสือเล่มโดย สำนักพิมพ์ Way of Book

บรรณาธิการสำนักพิมพ์: อธิคม คุณาวุฒิ

บรรณาธิการเล่ม: อาทิตย์ เคนมี

บรรณาธิการศิลปกรรม: ณขวัญ ศรีอรุโณทัย

พิสูจน์อักษร: คีรีบูน วงษ์ชื่น

จัดพิมพ์และเผยแพร่: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย), มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่่งใสในประเทศไทย, ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ThaiPublica.org