ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท

ปี2014-03
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ

ที่มา : สรุปจากงานวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายรายได้ค่าแรงไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อวัน และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย โดย ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555