รายงานการประเมินผลการวิจัยของประเทศประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานวิจัย/นักวิจัย ทำการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย งบประมาณเพื่อการวิจัยส่วนใหญ่ได้ถูกจัดสรรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องดำเนินการวิจัยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามที่หวังไว้ ซึ่ง วช. จะต้องติดตามและประเมินผลการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้พิจารณาว่าจะนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดำเนินการพัฒนาระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศ โดยมีตัวชี้วัด (1) ภาพรวมการวิจัยของประเทศ (2) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการวิจัย (3) ประสิทธิผล สัมฤทธิ์ผลของการวิจัย และ (4) ผลกระทบของงานวิจัย ซึ่งใช้ในการประเมินผลการวิจัยในภาพรวม การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบรายสาขา ที่สามารถวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยในแต่ละปี เพื่อการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพื่อให้หน่วยงานวิจัยและหน่วยงานนโยบายนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

Download