ทีดีอาร์ไอชวนคนไทยร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศ 30 ปีข้างหน้า

ปี2014-11-11

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ  จะมีอายุครบรอบ 30 ปี  ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษที่ผ่านมา ทีดีอาร์ไอได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการอื่นๆ ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะของไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมในการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และติดตามตรวจสอบนโยบายที่สร้างผลเสียต่อประชาชน ตามคำขวัญที่จะเป็น “สถาบันวิชาการอิสระร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย”

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ทีดีอาร์ไอได้สร้างรากฐานการเป็นสถาบันวิจัยเชิงนโยบายหรือคลังสมอง (Think Tank) ที่มีความเป็นอิสระจากรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ   ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ง่ายนักในประเทศกำลังพัฒนา  โดยในประเทศเหล่านี้ หน่วยงานคลังสมองส่วนใหญ่มักเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ  จึงอาจมีบทบาทสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลมาก  แต่มีบทบาทสนับสนุนให้เกิดการถกอภิปรายด้านนโยบายในหมู่ประชาชนไม่มากเท่าที่ควร     นอกจากนี้ ทีดีอาร์ไอยังได้รับความยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ   โดยมีหลายประเทศอยากเรียนรู้โมเดลของทีดีอาร์ไอเพื่อจัดตั้งคลังสมองที่มีความเป็นอิสระในประเทศของตน  เช่น คลังสมองในเวียดนามได้สอบถามเข้ามาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของทีดีอาร์ไอ และรัฐบาลเนปาลได้เชิญผู้แทนทีดีอาร์ไอไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อออกแบบคลังสมองของเนปาล ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทย ทีดีอาร์ไอตระหนักว่า เราเป็นเพียงองค์กรเล็ก ๆ องค์กรหนึ่งในสังคมไทยที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต   บทบาทที่เราคิดว่าเหมาะสมคือ การมุ่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ แล้วใช้งานวิจัยนั้นมาจุดประเด็นชวนสังคมมาช่วยกันคิดเรื่องนโยบายสาธารณะ และทำงานร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมของประเทศ

ส่วนหนึ่งของการชวนสังคมมาร่วมถกอภิปรายในประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญของประเทศคือ

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” (Positioning Thailand in the Next Three Decades: Four Challenges to Quality Growth) ซึ่งทีดีอาร์ไอจะทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยตลอด 30 ปีที่ผ่านมา  นำเสนอภาพอนาคตประเทศไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า และระบุความท้าทายต่างๆ 4 ประการในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างการเติบโตอย่างพลวัตบนฐานของผลิตภาพ  การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  การสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม  และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  โดยจะต้องบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาดังกล่าวให้ได้ใน 3 ทศวรรษ ก่อนที่สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุ (aging society) อย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นจาก “กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง”

สำหรับการสัมมนาวิชาการทีดีอาร์ไอประจำปี 2557 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการถ่ายทอดสดที่เว็บไซต์ www.tdri.or.th

BannerCoverYearEnd