การประชุมวิชาการ เรื่อง ‘Smart Agriculture: The Future of Thailand’

วันที่2015-02-03
สถานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง ‘Smart Agriculture: The Future of Thailand’ จัดที่อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

Download