ปรับทัศนคติภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ปี2015-01
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุเมธ องกิตติกุล, ฉัตร คำแสง, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

ที่มา : สรุปจากบทความ “การเติบโตอย่างมีพลวัต : การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” ซึ่งนำเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ดร.สุเมธ องกิตติกุล นายฉัตร คำแสง และ นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ

สรุปโดย ฉัตร คำแสง