แนวทางการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

หน่วยงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ TDRI
วันที่2015-09-08
สถานที่The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road

ช่วงที่ 1 กล่าวเปิดงาน

โดย นายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม


ช่วงที่ 2 นำเสนอหลักการและเหตุผล

ผู้นำเสนอ: รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์  ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านกฎหมายเศรษฐกิจ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบ : Icon_PPT


ช่วงที่ 3 กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสัคงคม ความท้าทายต่อกระบวนการยุติธรรมไทย

ผู้นำเสนอ: ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เอกสารประกอบIcon_PPT


ช่วงที่ 4 อภิปราย “การปรับตัวของกระบวนยุติธรรมไทยต่อก­ารเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี”

ผู้ร่วมอภิปราย: ศ.วิชัย อริยนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเ­ทศกลาง
คุณ รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เอกสารประกอบIcon_PPT
ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์