ทรัพย์สินทางปัญญา: อุปสรรคหรือโอกาสต่อการเป็นผู้นำทางการค้า กับ จักรกฤษณ์ ควรพจน์

วันที่2015-12-14
รายการเวทีความคิด