การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ปี2015-06
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

ที่มา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ วารีรัตน์ เพชรสีช่วง และจิรัฐ เจนพึ่งพร เสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2556