เสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” และ เปิดตัวหนังสือ “คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา”

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ - สำนักพิมพ์ openworlds - สถาบันเอเชียศึกษา - สกว.
วันที่2016-06-03
สถานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เปิดตัวหนังสือ คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา (Corruption: A Very Short Introduction)

โดย ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้แปล

เสวนา “การต่อสู้กับคอร์รัปชัน: มองโลก มองไทย” โดย
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คุณ บรรยง พงษ์พานิช คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดำเนินรายการ โดย
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา