รถไฟความเร็วสูง: ความคุ้มค่าระยะยาว บนการก่อสร้างระยะสั้น

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ
วันที่2016-07-01
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

เทปบันทึกงานเสวนา

ช่วงที่ 1  กล่าวเปิดงานและกล่าวบรรยาย เรื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง” โดย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

ช่วงที่ 2 เสวนา “หลักการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กับความคุ้มค่าลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะสั้น” โดย

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ – ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมและการขนส่ง และ อดีตรองผู้ว่าราชการกทม.

รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี – อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สุเมธ องกิตติกุล – ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร – ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบการบรรยาย “การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง”

โดย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

GDE Error: Requested URL is invalid

เอกสารประกอบการเสวนา “หลักการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กับความคุ้มค่าลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะสั้น”
โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

GDE Error: Requested URL is invalid

เอกสารประกอบการเสวนา “หลักการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กับความคุ้มค่าลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะสั้น”
โดย รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี – อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Download (PDF, 1.28MB)