TDRI Factsheet 42: 4 สิ่งท้าทายอนาคตข้าวและชาวนาไทย

ปี2016-11-28

ผลศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า เผยสภาพปัญหาของตลาดข้าวและชาวนาไทย มี 4 สิ่งท้าทาย ที่ภาครัฐและชาวนาต้องพร้อมรับมือในอนาคต

ความท้าทายแรก คือ แนวโน้มการบริโภคข้าวของโลกกำลังลดลงเรื่อยๆ ประเมินว่าในอนาคต ปริมาณการบริโภคต่อหัวจะลดลง 0.2% ต่อปี แต่ปริมาณการผลิตข้าวสารต่อหัวของโลกที่มีเพิ่มมากขึ้น

ความท้าทายที่สอง ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังผันผวนกว่าธัญพืชอื่น

ความท้าทายที่สาม ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยเพิ่มมากขึ้น และมีต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่ง

ความท้าทายที่สี่ ไทยกำลังเสียส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวของโลก ให้กับผู้ผลิตหลัก อย่างสหรัฐ อเมริกา อินเดีย และปากีสถาน

ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องมียุทธศาสตร์รับความท้าทาย โดยเน้นการสร้างฐานความรู้และการวิจัย  พัฒนาทั้งในภาคการผลิต การค้าและตลาดข้าว เพื่อยกระดับรายได้ชาวนาไทย และสำหรับชาวนา แม้ที่ผ่านมามีการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ว แต่อาจไม่เพียงต่อต่อ การสร้างความกินดีอยู่ดีและพร้อมรับการแข่งขันในอนาคต จึงควรมีทางเลือกอื่นในอาชีพ ภาคนอกเกษตร หรือผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่น โดยมีภาครัฐเอื้ออำนวยให้การสนับสนุน

ดาวน์โหลดเล่มรายงานวิจัย ได้ที่นี่

factsheet rice update-01