รัฐและการแทรกแซงสื่อ

ปี2016-12
ผู้เขียนกิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ (สรุปและเรียบเรียง)

ที่มา : บทสรุปผู้บริหารของรายงานการวิจัย เรื่อง “รัฐและการแทรกแซงสื่อ” โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และธิปไตร แสละวงศ์, สิงหาคม 2558