รัฐและการแทรกแซงสื่อ

ปี2016-12
ผู้เขียนกิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ (สรุปและเรียบเรียง)

ที่มา: บทสรุปผู้บริหารของรายงานการวิจัยเรื่อง “รัฐและการแทรกแซงสื่อ” โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์