TDRI Factsheet 44: สแกนภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทย

ปี2017-02-14

การลดคอร์รัปชัน และประชาธิปไตยถูกเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากแทบไม่มีประเทศใดที่คอร์รัปชันลดลงได้ โดยไม่เป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ล่าสุด องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI) ที่ประเมินดัชนีการรับรู้คอร์รัปชัน (CPI) หรือภาพลักษณ์ความโปร่งใสของแต่ประเทศเป็นประจำทุกปีนั้น ในปีนี้ได้เพิ่มชุดข้อมูลความหลากหลายของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คะแนนของไทยปีนี้ตกฮวบ

ติดตามรายละเอียดพร้อมข้อเสนอ เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์และยุติคอร์รัปชันให้ได้จริงไปพร้อมกัน ใน TDRI Factsheet 44: สแกนภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทย
ข้อมูลโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

factsheet 44-01