ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย

จัดโดยสกว. x TDRI
วันที่2017-09-08
สถานที่ Ballroom 1 The Emerald Hotel

เอกสารประกอบ

เทปบันทึกสัมมนา