ความร่วมมือและการแข่งขันทางการค้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : รายงานวิจัยโครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ เสนอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2558