การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย” ที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตจํานวน 11,129 รายในปี 2552 โดยคนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงร้อยละ 66.3 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งกันมากขึ้น เพราะฉะนั้น กิจกรรมทางกายจึงมีความสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงทางสุขภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้มีแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของคนไทย โดยดําเนินการส่งเสริมการสร้างพื้นที่สุขภาวะหรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ตลอดจนการสื่อสารให้คนทุกกลุ่มวัยตระหนักถึงความสําคัญของการมีกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเผยแพร่งานวิจัย

Download