โครงการจัดทำระบบตัวชี้วัดอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง แบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน หรือที่เรียกว่า “3S Model”

อยู่รอด (Survival) – ประชาชนรอดพ้นจากความอดหยากขั้นรุนแรง

พอเพียง (Sufficiency) – การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ความพอกินพออยู่

ยั่งยืน (Sustainability) – ความอยู่ดีกินดีนั้นมีความยั่งยืน

ทั้งนี้จะประกอบไปด้วย 3 เป้าหมายใหญ่ (Meta Goals) 21 เป้าหมาย (Goals) 48 เป้าประสงค์ (Targets) และ 93 ตัวชี้วัด (Indicators) เป็นการผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดเดิมที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดทำไว้ก่อนแล้ว ตัวชี้วัดที่เป็นระดับสากล และตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมหลักการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

เสนอต่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

Download