ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ที่มา : รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบประกันการ ดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย, โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระ คุปต์, พฤศจิกายน 2560, สนับสนุนการวิจัย โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณาธิการ ยศ วัชระคุปต์

Download