การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ

ที่มา : รายงานการศึกษาเรื่อง การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ, โดย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ, เมษายน 2558, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก แผนงานสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บรรณาธิการ ยศ วัชระคุปต์

Download (PDF, 842KB)